Tillsammans kan vi sluta

Som en del av kampanjen ”Tillsammans kan vi sluta!” håller Frihetsförvaltningen en workshop med samma titel i Jönköping, då förmedlingens nya Slutförvaltning presenterar en praktisk guide till konsten att sluta.
Idag har vi alla en skyldighet att ständigt börja om, accelerera, konsumera och på olika sätt öka tillväxten, liksom hastigheten. Detta beteende håller på att skapa en klimatkollaps, samtidigt som det hindrar samhället från att utvecklas i en en mer önskvärd riktning, mot mer omsorg, empati och eftertänksamhet.

Att lära sig att sluta är därför nödvändigt. Och genom att sluta tillsammans kan vi ta oss bort från kraven på obligatorisk anställning, tvångsmässig aktivitet och tanklös konsumtion.

Workshopen följer en noggrant strukturerad och lekfull form där vi utforskar metoder för att sluta med allt från småskaliga vardagsvanor till institutionaliserade beteendemönster. Workshopen hålls den 3 september, är cirka 90 minuter lång och relaterar till permakulturprincip nummer sex “Skapa inget avfall”. Ingen föranmälan eller förberedelse behövs. Workshopen är en del av projektet ”Jorddyrkare” på Österängens konsthall.

För mer information, besök
> Jordyrkare på Österängens Konsthall

Together we can Quit

As part of the campaign “Together we can quit!”, The Swedish Public Freedom Service is holding a workshop with the same title in Jönköping, where the Freedom Service’s new Unit for Discontinuation Management will present a practical guide for the art of quitting.

Today, we are all obliged to constantly start anew, accelerate, consume and in various ways increase growth, as well as speed. This behavior is rapidly creating a climate collapse, while simultaneously preventing society from developing in a direction of greater care, empathy and thoughtfulness.

Learning to quit is therefore reason necessary. Together we need to rid ourselves of mandatory employment, compulsive activity and mindless consumption.

The workshop follows a carefully structured and playful method where we explore methods to stop everything from small-scale habits to institutionalized behavioral patterns. The workshop is held September 3rd, is about 90 minutes long and relates to permaculture principle number six “Create no waste”. No pre-registration or preparation is needed. The workshop is part of the project “Jorddyrkare” at Österängen konsthall.

For more information visit
> Jordyrkare at Österängen Konsthall

The Liquid State of Fluidoria

Den 22 juni medverkade jag i Gylleboverkets Temadag Vatten, fylld av workshops, samtal, konst, film, föreläsning, performance, som på olika sätt behandlade vattnets betydelse för liv på vår planet.


Lars Noväng, Envoyé för Fluidoria, presenterar the Liquid State | foto: Pia Ohlson

Jag var inbjuden i egenskap av Envoyé från the Liquid State of Fluidoria, för att både representera och presentera denna flytande stat. Jag hade också hedersuppdraget att inviga Fluidorias allra första konsulat i människans värld, samt glädjen att kunna bevilja formellt medflytandeskap till ett antal Fluidorianer som nu är redo att tala för de medflytande arter som saknar röst.


Etta Säfve & Jona Elfdahl, nyutnämnda konsuler, ansvariga för the Fluidorian Consulate på Gylleboverket

> The Liquid State of Fluidoria (website)
> Gylleboverket
> Event info

 

The Liquid State of Fluidoria

On June 22, I participated in Gylleboverket’s Temadag Vatten, a day filled with workshops, discussions, installations, film screenings, etc, on the role and importance of water on our planet.


Lars Novang, representing the Liquid State as Envoyé for Fluidoria | photo: Pia Ohlson

I was invited in my capacity of Envoyé for Fluidoria, and after having given a lunchtime presentation of  the Liquid State, I had the privilege of inaugurating the world’s first Fluidorian Consulate. I was also able to grant formal Confluenceships to a great number of human Fluidorians, who from now on are going to speak up for fellow Fluidorians that lack a voice.


Etta Säfve & Jona Elfdahl, appointed consuls and responsible for the Fluidorian Consulate at Gylleboverket

> The Liquid State of Fluidoria (website)
> Gylleboverket
> Event info

 

Swedish Public Freedom Service in Boden

Frihetsförmedlingen, the Swedish Public Freedom Service (John Huntington & Lars Noväng) participates in “Maskinerna är igång” in Boden’s urban city centre, an exhibition produced by Havremagasinet.

“The exhibition encourages us to reflect on what work and labour means today and how it relates to the city, the present and not least the notion of freedom. We become aware of how the material conditions in a place relate to and interact with the bodies that inhabit and work there, thus creating both local and global connections over time and space. Much like the parts of a machinery in constant motion, everything seems to be interconnected.”

Participants: Fikret Atay, Kalle Brolin, Suzanne Ciani, Theresa Traore Dahlberg, Frihetsförmedlingen (John Huntington & Lars Noväng), Petra Hultman, Eyvind Johnson, Lennart Nilsson.

“Maskinerna är igång” is open 18 February – 6 March 2022

> Digital Artist Talk with Frihetsförmedlingen
Lars Noväng och John Huntington, interviewed by Elias Kautsky and Mariangela Méndez Prencke from Havremagasinet (Swedish, no subtitles)

Frihetsförmedlingen i Boden

Frihetsförmedlingen (John Huntington & Lars Noväng) medverkar i utställningen “Maskinerna är igång”, som produceras av Havremagasinet och tar plats i Bodens stadskärna under två veckor.

“Utställningen uppmanar oss att fundera på vad arbete innebär idag och hur det relaterar till staden, samtiden och inte minst frihet. Vi blir varse hur de materiella förutsättningarna på en plats, tillsammans med kropparna som bebor den och arbetar i den, skapar både lokala och globala förbindelser över tid och rum. Liksom delarna i ett maskineri i ständig rörelse verkar allting hänga ihop.”

Medverkande: Fikret Atay, Kalle Brolin, Suzanne Ciani, Theresa Traore Dahlberg, Frihetsförmedlingen (John Huntington & Lars Noväng), Petra Hultman, Eyvind Johnson, Lennart Nilsson.

“Maskinerna är igång” pågår 18 februari – 6 mars 2022

> Digitalt konstnärssamtal med Frihetsförmedlingen
Utställningens producent Elias Kautsky och Havremagasinets chef Mariangela Méndez Prencke intervjuar Lars Noväng och John Huntington.

The Ministry of Uncertainty

As a response to the workshop “Designing the Parallel Society”, held by Frihetsförmedlingen in Minsk in June 2019, Elisabeth Kovtiak has written an article describing the thoughts and ideas of the participating group and the founding of the new Ministry of Uncertainty in Belarus.

“The Ministry of Uncertainty is an alternative organization that replicates some technical characteristics of ministries. It will have a website, official agenda and visual identity just as any ministry. Why those? Basically, that is with what citizens can encounter once they are interested in a ministry’s activities. The real activities of ministries in Belarus are quite opaque: hidden behind the bureaucracy. Unlike the ‘real’ ministries, the Ministry of Uncertainty initiates and fosters public discussions that do not aim to come up with a certain solution. This alternative institution is both a criticism of the passivity of a bloated bureaucratic system and the unwillingness of public authorities to take responsibilities. Another function of the Ministry of Uncertainty is to create a meeting place for the citizens where they can discuss the facade stability and an uncertainty and anxiety that exist behind it.“

Participants in the workshop and creators of the Ministry of Uncertainty:
Alina Dzeravianka, Elisabeth Kovtiak, Christin Wahlström Eriksson and Sophia Sadovskaya. The workshop was led by John Huntington and myself as part of the STATUS Project.
Logo design: Valentine Duduk

Read the whole article by Elisabeth Kovtiak:

The Ministry of Uncertainty

Med utgångspunkt i workshopen “Designing the Parallel Society” som Frihetsförmedlingen höll i Minsk i juni 2019, har Elisabeth Kovtiak skrivit en artikel om den deltagande gruppens tankar och idéer, samt om grundandet av “The Ministry of Uncertainty” i Belarus.

”The Ministry of Uncertainty (“Ovisshetsministeriet”) är en alternativ organisation som replikerar vissa tekniska egenskaper hos ministerier, såsom webbplats, officiell agenda och grafisk profil. Varför? I grund och botten är detta vad medborgarna brukar möta när de intresserar sig för ett ministeriums verksamhet. Ministeriernas egentliga aktiviteter i Belarus är dock till stor del ogenomträngliga, dolda bakom byråkrati.
Till skillnad från dessa ”verkliga” ministerier främjar The Ministry of Uncertainty offentliga samtal som inte syftar till att komma fram till en viss lösning. Denna alternativa institution är därigenom både en kritik av passiviteten i ett uppblåst byråkratiskt system och av offentliga myndigheters ovilja att ta ansvar. En annan funktion hos The Ministry of Uncertainty är att skapa en mötesplats för medborgarna där de kan diskutera den otrygghet och ångest som döljer sig bakom samhällets fasad av säkerhet.” (översättn. LN)

De som deltog i workshopen och har skapat “the Ministry of Uncertainty” är:
Alina Dzeravianka, Elisabeth Kovtiak, Christin Wahlström Eriksson och Sophia Sadovskaya. Workshopen leddes av John Huntington och mig själv som en del av STATUS-projektet.
Logo design: Valentine Duduk

Läs hela artikeln av Elisabeth Kovtiak:
> Designing the Parallel Society in Belarus: Adressing the dichotomy of stability and uncertainty

Freedom Inspection in Gothenburg

In December, the Supervisory Unit of the Swedish Public Freedom Service carried out a freedom inspection in Gothenburg

This unannounced inspection targeted the Public Transport System in the City with a special focus on the travellers’ perceived and factual freedom of movement and freedom of action. At the same time a survey of the general freedom environment on a number of different vehicles was conducted.

Photo: Andreas Torstensson

> More info on the Supervisory Unit (Swedish only)
> More images (FB post)

Frihetsinspektion i Göteborg

Frihetsförmedlingens tillsynsenhet genomförde i början av december en oanmäld frihetsinspektion på lokaltrafiken i Göteborg.

Vid inspektionstillfället kartlades resenärernas upplevda och faktiska handlings- och rörelsefrihet. Samtidigt kontrollerades den generella frihetsmiljön på utvalda spårvagnar, bussar, färjor och pendeltåg.

Foto: Andreas Torstensson

> Mer information om Frihetsförmedlingens inspektionsverksamhet
> Fler bilder (FB post)