A last farewell of Growth

Welcome to celebrate a last farewell of Growth in Carl Johan’s church in Majorna, Gothenburg, 24 November, at 18:00 in the presence of relatives, other mourners and anyone concerned. The ceremony is open to the public and all are welcome to attend without advance notice.

After the farewell ceremony, a memorial service is held in Carl Johan’s parish home. The memorial service is also open to anyone interested, but requires advance registration in the form of RSVP at Skogen.pm

A last farewell of Growth is arranged by Ars Moriendi in collaboration with the Church of Sweden and Skogen.

More info (in Swedish):
> skogen.pm
> arsmoriendi.se

Ett sista farväl av Tillväxten

Välkommen till ett högtidligt avsked av Tillväxten i Carl Johans kyrka i Majorna, Göteborg, kl 18:00 i närvaro av närstående, övriga sörjande och andra berörda. Avskedet är öppet för allmänheten och det går bra att närvara vid ceremonin utan föranmälan.

Efter avskedsceremonin hålls en minnesstund i Carl Johans församlingshem. Minnesstunden är också den öppen för alla intresserade, men kräver dock föranmälan i form av RSVP på Skogen.pm

Ett sista farväl av Tillväxten arrangeras av Ars Moriendi i samarbete med Svenska kyrkan och Skogen.

Mer info:
> skogen.pm
> arsmoriendi.se

Ars Moriendi opening in Gothenburg

Sweden’s first Agency for Farewell Services and Ceremonies is now opening its first temporary office in Gothenburg.

Ars Moriendi specializes in helping people and organizations emancipate themselves from dysfunctional cultural artifacts in society, e.g. belief systems, mindsets, systems and structures. During our stay at Skogen in Gothenburg, we will be open for business, starting Monday 21 November. During three afternoons, anyone who wants to meet with a parting advisor and plan a farewell ceremony, or get more information about the parting agency’s operations and role in society, is then welcomed.

Monday 21/11 and Wednesday 23/11 between 15:00 and 18:00 Ars Moriendi accepts visits by appointment for 1-5 people.

Tuesday 22/11 the agency is open for drop-in visits between 15 and 19.

More info (in Swedish):
> skogen.pm
> arsmoriendi.se

Ars Moriendi öppnar i Göteborg

Ars Moriendi är Sveriges första avskedbyrå, specialiserad på att hjälpa människor och organisationer frigöra sig från dysfunktionella kulturella artefakter i samhället, exempelvis trossystem, tänkesätt, system eller strukturer.

Den 21 november slår avskedsbyrån upp sina portar på Skogen i Göteborg för att under tre eftermiddagar välkomna alla som vill träffa en avskedsrådgivare för att planera en avskedsceremoni, eller få mer information om avskedsbyråns verksamhet och roll i samhället.

Måndag 21/11 och onsdag 23/11 mellan klockan 15 och 18 tar Ars Moriendi emot tidsbokade besök för 1-5 personer.

Tisdag 22/11 håller byrån öppet för drop in-besök mellan kl 15 och 19 och då är alla intresserade!

Mer info:
> skogen.pm
> arsmoriendi.se

Workshop in Boden: The Art of Quitting

The Swedish Public Freedom Service presents the workshop “Together we can quit!” at Havremagasinet in Boden, a guide in the art of quitting under the guidance of the agency’s newly started department for quitting management.

Our times’ demands to constantly start new, accelerate, consume and in various ways increase growth and speed are presently creating a climate collapse. At the same time, it prevents society from developing in the direction of greater care, empathy and thoughtfulness.

Learning to quit is for this reason necessary. Together we need to unhinge ourselves from constant employment, activity and consumption.

The workshop utilizes a carefully structured and playful method where we discuss ways to stop everything from small-scale everyday habits to institutionalized behavior patterns.

The workshop will take place November 11th,  is about 90 minutes long, and everyone is welcome to participate after pre-registration.

Photo: Havremagasinet

More info:
> Frihetsformedlingen.se
> Havremagasinet.se

Workshop i Boden med Slutförvaltningen

Frihetsförmedlingen gästar Havremagasinet i Boden och bjuder den 11 november in till workshopen “Tillsammans kan vi sluta!”, en handfast vägledning i konsten att sluta under ledning av förmedlingens nystartade enhet för slutförvaltning.

Vår tids krav att hela tiden starta nytt, accelerera, konsumera och på olika sätt öka tillväxt och hastighet håller på att skapa en klimatkollaps. Samtidigt hindrar det samhället från att utvecklas i riktning mot större omsorg, empati och eftertänksamhet.

Att lära sig sluta är därför nödvändigt. Tillsammans behöver vi vänja oss av med konstant sysselsättning, aktivitet och konsumtion.

I workshopen följer vi en noggrant strukturerad och lekfull metod där vi i grupp diskuterar sätt att sluta med allt från småskaliga vardagsvanor till institutionaliserade beteendemönster.

Workshopen är ca 90 minuter lång, och alla är välkomna delta efter föranmälan.

Foto: Havremagasinet

Mer info:

> Frihetsformedlingen.se
> Havremagasinet.se

Tillsammans kan vi sluta

Som en del av kampanjen ”Tillsammans kan vi sluta!” håller Frihetsförvaltningen en workshop med samma titel i Jönköping, då förmedlingens nya Slutförvaltning presenterar en praktisk guide till konsten att sluta.
Idag har vi alla en skyldighet att ständigt börja om, accelerera, konsumera och på olika sätt öka tillväxten, liksom hastigheten. Detta beteende håller på att skapa en klimatkollaps, samtidigt som det hindrar samhället från att utvecklas i en en mer önskvärd riktning, mot mer omsorg, empati och eftertänksamhet.

Att lära sig att sluta är därför nödvändigt. Och genom att sluta tillsammans kan vi ta oss bort från kraven på obligatorisk anställning, tvångsmässig aktivitet och tanklös konsumtion.

Workshopen följer en noggrant strukturerad och lekfull form där vi utforskar metoder för att sluta med allt från småskaliga vardagsvanor till institutionaliserade beteendemönster. Workshopen hålls den 3 september, är cirka 90 minuter lång och relaterar till permakulturprincip nummer sex “Skapa inget avfall”. Ingen föranmälan eller förberedelse behövs. Workshopen är en del av projektet ”Jorddyrkare” på Österängens konsthall.

För mer information, besök
> Jordyrkare på Österängens Konsthall

Together we can Quit

As part of the campaign “Together we can quit!”, The Swedish Public Freedom Service is holding a workshop with the same title in Jönköping, where the Freedom Service’s new Unit for Discontinuation Management will present a practical guide for the art of quitting.

Today, we are all obliged to constantly start anew, accelerate, consume and in various ways increase growth, as well as speed. This behavior is rapidly creating a climate collapse, while simultaneously preventing society from developing in a direction of greater care, empathy and thoughtfulness.

Learning to quit is therefore reason necessary. Together we need to rid ourselves of mandatory employment, compulsive activity and mindless consumption.

The workshop follows a carefully structured and playful method where we explore methods to stop everything from small-scale habits to institutionalized behavioral patterns. The workshop is held September 3rd, is about 90 minutes long and relates to permaculture principle number six “Create no waste”. No pre-registration or preparation is needed. The workshop is part of the project “Jorddyrkare” at Österängen konsthall.

For more information visit
> Jordyrkare at Österängen Konsthall

The Liquid State of Fluidoria

Den 22 juni medverkade jag i Gylleboverkets Temadag Vatten, fylld av workshops, samtal, konst, film, föreläsning, performance, som på olika sätt behandlade vattnets betydelse för liv på vår planet.


Lars Noväng, Envoyé för Fluidoria, presenterar the Liquid State | foto: Pia Ohlson

Jag var inbjuden i egenskap av Envoyé från the Liquid State of Fluidoria, för att både representera och presentera denna flytande stat. Jag hade också hedersuppdraget att inviga Fluidorias allra första konsulat i människans värld, samt glädjen att kunna bevilja formellt medflytandeskap till ett antal Fluidorianer som nu är redo att tala för de medflytande arter som saknar röst.


Etta Säfve & Jona Elfdahl, nyutnämnda konsuler, ansvariga för the Fluidorian Consulate på Gylleboverket

> The Liquid State of Fluidoria (website)
> Gylleboverket
> Event info

 

The Liquid State of Fluidoria

On June 22, I participated in Gylleboverket’s Temadag Vatten, a day filled with workshops, discussions, installations, film screenings, etc, on the role and importance of water on our planet.


Lars Novang, representing the Liquid State as Envoyé for Fluidoria | photo: Pia Ohlson

I was invited in my capacity of Envoyé for Fluidoria, and after having given a lunchtime presentation of  the Liquid State, I had the privilege of inaugurating the world’s first Fluidorian Consulate. I was also able to grant formal Confluenceships to a great number of human Fluidorians, who from now on are going to speak up for fellow Fluidorians that lack a voice.


Etta Säfve & Jona Elfdahl, appointed consuls and responsible for the Fluidorian Consulate at Gylleboverket

> The Liquid State of Fluidoria (website)
> Gylleboverket
> Event info