praktik / exempel:

Pågående:

2022 – pågående


Ars Moriendi, avskedsceremoni, 2022

Ars Moriendi har en unik roll i samhällets pågående omvandling: att som Sveriges första avskedsbyrå underlätta och ombesörja värdiga och personliga avsked av artefakter och system som vi gemensamt behöver släppa taget om.

Verksamhetens målsättning är att hjälpa människor och organisationer att ta avsked av sådant som står i vägen för förändring, att bearbeta sin sorg och att göra sig redo att ta en mer aktiv roll i förestående omställning.

När våra kunder är redo att ta ett slutgiltigt farväl av något, hjälper vi dem att anordna unika och värdiga avskedsceremonier. Vid behov ger vi också professionellt stöd till sorgebearbetning. I vår produktportfölj ingår även konsultinsatser kring pågående eller planerade förluster, system- och institutionsavveckling eller liknande, samt vid särskilda behov också palliativ institutionsvård. 

Ars Moriendi har som syfte att underlätta komplex förändring i en svår brytningstid. Samtidigt är Sveriges första avskedsbyrå ett processkonstverk som i skarpt läge utforskar och behandlar samtidens dödsfobi och människors tendens till medberoende med olika strukturer och föreställningar i samhället.

Ars Moriendi, Transportbil, 2022

x

2022 – pågående

Fluidoria är en flytande stat; ett tillstånd som valt att i vår samtid helt stilla börja fylla olika strukturella mellanrum i samhället.
 
Ur ett politiskt perspektiv, och i kraft av sina grundläggande egenskaper, konstituerar Fluidoria en suverän supra-nationell statsbildning som förbinder alla levande varelser med varandra. I och med detta framträder också en gräns som underlättar för människor att urskilja organiskt från artificiellt liv och att prioritera det förras rättigheter framför det senares.
 
Som inbäddad i de system och institutioner som i vår tid hindrar mänskligheten från att utöva gott medflytande, kan Fluidoria verka utan att synas i syfte att underlätta varsam omställning och politisk innovation i samhället.
 

Mer info:
> fluidoria.org

 
Invigning av Fluidorias första konsulat på Gylleboverket. Foto: Pia Ohlson

x

 

 

2014 – pågående


Frihetskontor, kundtjänst. Varbergs konsthall, 2018

Frihetsförmedlingen är en självorganiserad myndighet, en tankesmedja och ett konstverk. Förmedlingen initierades 2014 i samarbete mellan mig och konstnären John Huntington och vi driver och utvecklar alltsedan dess verksamheten gemensamt.

Frihetsförmedlingen tillhandahåller såväl interaktiva digitala tjänster som tillfälliga kontor och andra mötesplatser där frihetssökande, frihetsgivare och andra intresserade har möjlighet att genomföra rituella och byråkratiska handlingar för att uppnå mer frihet. 

På detta sätt ger förmedlingen Sveriges befolkning möjligheten att aktivt välja bort arbetssamhällets ohållbara innanförskap i lönearbete och konsumtion. De som redan befinner sig utanför arbetsmarknaden erbjuds samtidigt en frizon, där de kan slippa ifrån det obligatoriska sökande efter icke-existerande, tillskapade eller allmänt meningslösa jobb som de annars tvingas ägna sig åt.  

Vid sidan av att tillhandahålla och förmedla frihet, bedriver Frihetsförmedlingen fri forskning i egen regi, men också viss opinionsbildande verksamhet.

Från och med 2019 har Frihetsförmedlingen ett utökat uppdrag som tillsynsmyndighet. Detta myndighetsansvar innebär att förmedlingen ska kontrollera och befrämja tillgången på handlingsutrymmen i alla samhällssektorer, samt se till att både offentliga och privata verksamheter upprätthåller en god frihetsmiljö.

Länkar:
> Frihetsformedlingen.se
> Frihetsförmedlingen på Facebook


Sveriges friaste byråkrat, Cecilia Jonasson, i sitt kontor

Performance: Frihetsinspektion, Kungsbacka, 2019  |  foto: Otto Mogren

Utfärdande av Frihetstillstånd på Candyland, Stockholm, 2017  |  foto: Nadja Ekman

Candyland, Stockholm, 2017

Performance: Konsten att göra ingenting, Göteborg, 2016  |  foto: Anna-Lo Huntington

x

2015 – pågående

Konversatoriets attributgarderob


Konversatoriet är ett forum för fördjupande samtal som innebär gemensam reflektion, förståelse, klargörande.

Konceptet utmanar den brist på ödmjukhet och nyfikenhet som präglar dagens offentliga samtal, men också allmänna debatter, rundabordssamtal, seminarier, etc.

I stället fokuserar Konversatoriet på samtal som kan underlätta gemensam förståelse av komplexa frågor och möjliggöra nya och fruktbara samarbeten.

Konversatoriets konceptuella samtalsmodell är Open Source och fri för alla att använda. Jag skapade formatet 2015 i samverkan med Per Johansson, idéhistoriker, humanekolog, fri forskare, konsult och specialist på förhållandet teknologi-människa-natur. Under ett år testades sedan modellen i olika sammanhang i ett samarbete mellan mig, Per och historikern Fredrik Björk

> hemsida  
> facebook 

Documentation från några genomförda samtal 2015
Skåne Innovation Week 2015
Tranströmers Glänta, samtal i S:t Johannes Kyrka, Malmö, 2015
“The Conversation as a Commons”, presentation på the 1:st IASC commons conference, Bologna, 2016
Dold konst, Malmö, 2015

x

Arkiv:

2011 – 2014

DODOTANK
We do change. And we have a todo list…

DODOTANK tog den utveckling som Plan3 tidigare genomgått, från konstdriven tankesmedja till dito tänk-och-gör-smedja, ett steg vidare.

DODOTANKs bildningskoncept, konst-som-aktivitet-som-tänkande, låg också till grund för do-store: en open space / testbed studio som jag startade i Malmö 2011 tillsammans med konstnären Madeleine Tunbjer

Under de år do-store var igång fungerade verksamheten både som ett Friendly lab och en öppen samverkans-, konst- och eventplats i Malmö.

> hemsida (arkiv)

x

2010 – 2017

Friendlygruppen (Friendly Development Group) startades våren 2010 som en plattform där konstnärer och långtidsarbetslösa kunde samarbeta för förändring och hållbar omställning.

Under sju år deltog nästan 300 personer i detta experiment där vi använde konst, innovation, av- och omlärande och en stor dos självorganiserad bildningsverksamhet för att utmana vår tids diskriminering av arbetslösa.

I början marknadsfördes Friendlygruppen som en omställningsaktör inriktad på social innovation, och vi blev snabbt ett attraktivt alternativ till andra obligatoriska fängelseliknande sysselsättningsplatser inom fas tre. Vår verksamhet involverade därför snart hundratals människor. Detta krävde en företagsstruktur som jag byggde upp och sedan ledde i samarbete med konstnären Madeleine Tunbjer, och där flera andra konstnärer och ett antal av projektets deltagare anställdes.

Under verksamhetens första år drog vi igång flera experimentella projekt. I ett av de mer framgångsrika uppfann gruppen ett banbrytande ekologiskt isoleringsmaterial, Isolen, som vi också prototypade. Ett annat Friendly utvecklingsprojekt byggde gradvis upp ett socialt företag inom redovisning, Kamrer Direkt AB, som sedan bland annat sponsrade olika konstnärsdrivna verksamheter med gratis bokföringstjänster under flera år.

Mitt i den upplevda framgången blev det så småningom tydligt att vår verksamhet, trots sin radikalitet, misslyckades med att frigöra oss själva från arbetssamhällets tänkesätt. Som en följd av denna slutsats övergav vi entreprenörsspåret samtidigt som verksamheten också krymptes. Detta innebar att Friendlygruppen under 2014 övergick till att fungera mer som en självorganiserad akademi, inriktad på att utforska icke produktionsinriktade strategier för en tillvaro efter arbetssamhället.

Denna andra Friendly-upplaga ledde jag själv från och med 2015, tillsammans med de arbetslösa. Vår nya verksamhetsinriktning innebar en mer avslappnad och familjär miljö som gav utrymme för många häpnadsväckande existentiella språng. Den höga grad av förtroende och ansvar som vi nu gemensamt kände gav oss också upplevelsen av en större personlig och gemensam frihet, jämfört med tidigare. 

Friendlygruppen präglades i sin nya form framförallt av otaliga djupa vardagssamtal i strävan efter självbildning; en gemensam process som gynnade både personlig utveckling och omställning, men också gav andra intressanta bieffekter (inte minst framväxten av Frihetsförmedlingen och Konversatoriet).

Friendly Development Group som projekt avslutades 2017 efter att vi kommit fram till att resan inte skulle leda längre i sin nuvarande form. Gruppen fattade ett kollektivt beslut att stänga det sista kvarvarande kontoret den 30 juni, en dag som innebar slutet på en verkligt danande kollektiv lärprocess.

> Friendlygruppen
> Isolen (archived)
> Kamrer Direkt

Mer läsning:
DISKURSBROTTSLINGEN: Lars Noväng och Per Johansson i ett samtal om arbetssamhället, publicerat i den första utgåvan av Mooria, oktober 2014   

x

2010 – 2011

Självsådd (self-seeding in brownfields) är en kraftfull metafor som användes i detta forskningsprojekt som jag genomförde i samarbete med konstnärerna Madeleine Tunbjer och Ola Paulson.

I den undersökande delen av Självsåddsprojektet tittade vi på hur omställning kunde befrämjas med hjälp av kreativt entreprenörskap i olika tillfälliga mellanrum i samhället.

Processen sammanföll med och påverkade starkt uppstarten av Friendly Development Group som ett socialt företag.

Projektet finansierades av Kultur Skåne och en sammanfattning finns att tillgå digitalt i form av en årsberättelse:

> Självsådd: (pdf)
> Självsådd: (issuu)

x

2009

 
Målet för denna EU-finansierade förstudie var att testa nya strategier för att motverka segregation i lokalsamhället. En annan av projektets ambitioner var att lyfta fram potentialen för innovation grundad i unika kompetenser hos nyanlända immigranter.

Projektet använde konstnärliga strategier som affärsutvecklingsverktyg för att på innovativa sätt övervinna olika hinder som nyanlända entreprenörer möter när de försöker starta företag i Sverige. Flera konstnärer inbjöds att samarbeta med den grupp immigranter som deltog i projektet, i syfte att hitta fram till en mer dynamisk och utforskande process.

Ett av dessa samarbeten ledde till en spännande samproduktion av Jan Cardells interaktiva skulptur ”Hejaklacksmaskinen” (”The Cheer Leading Machine”).

> mer info   
> rapport (pdf) 

x

2008 – 2009

Många konstinstitutioner i Skåne är inte tillgängliga med kollektivtrafik. Samåkning är därför att rekommendera.

Konståkningen lanserades 2009 och tillhandahöll ett digitalt system för organiserad samåkning, skräddarsytt för den publik som regelbundet besöker konstutställningar i länet.

Projektet genomfördes i samarbete med Stiftelsen Wanås utställningar, Kivik Art Center och Kristianstads konsthall och hade, vid sidan av samåkningens miljövinster, som viktig målsättning att uppmuntra allmänheten till fler samtal om konst under sina bilfärder.

Liftarlogotypen skapades av Heike Haunstetter, som tillsammans med mig initierade pilotprojektet Gröna Rundan, som genomfördes ett år tidigare i samarbete med ÖSKG – Östra Skånes konstnärsgille.

Konståkningens hemsida, inklusive den digitala matchningstjänsten 2009 utvecklades i samarbete med Magnus Hasselberg

Länk till hemsida (arkiverad) >

x

2008 – 2009

Kultur betyder odling uppmuntrade nyanlända immigranter, främst från Mellanöstern, att engagera sig mer i stads- och landsbygdsutveckling i Kristianstadsområdet. Projektet lyfte viktiga frågor om markägande, samtidigt som det belyste hur våra immigranter kan bidra med värdefull kunskap till den svenska jordbruksnäringen.

Våren 2008 bjöd jag in konst- och jordbruksgruppen Kultivator att delta i projektet, och tillsammans med mig och Public Globality Gardens genomfördes ett “land claim” utanför Kristianstad, Rätt att bruka landet, där ett stort antal invandrarfamiljer erbjöds 100-200 kvm jordbruksmark vardera för odling av ätbara grödor.

Denna jordbruksmark kultiverades av ett självorganiserat odlarkollektiv i två år och när projektet avslutades 2009 hade det fått sitt tredje och sista namn Empowerment Farming. Projektet hade stor påverkan på de kommande Serif- och Självsådd-studierna, och influerade också mycket av innehållet i Friendlyprojektets omställningsverksamhet.

x

2008 – 2011

Tape Gallery är ett interaktivt verk som uppmuntrar allmänheten att definiera vad som är konst, oberoende av den s.k. “konstvärlden”.

Galleriet lanserades 2008 och fungerade därefter på egen hand under några år när människor på olika platser i Sverige och världen etablerade nya konstrum och kurerade små utställningar med hjälp av tejprullar som kunde beställas kostnadsfritt från Tape Gallery.

Tape Gallery; (officiella) utställningar: 

2008:
Ystad konstmuseum, Ystad
One Year Gallery, Taipei, Taiwan

2010:
Supermarket Art Fair, Stockholm

projektets hemsida:
> tapegallery.org

x

2006 – 2008

Detta relationella projekt genomfördes i samarbete med konstnärerna John Huntington  och Malin Schønbeck, tillsammans med en stor grupp främst invandrare i bostadsområdet Gamlegården i Kristianstad.  

Projektet, som konstnärligt behandlade mångkultur- och integrationsbegreppen, förhöll sig till kritiskt till målsättningarna för Mångkulturåret, 2006. De inkluderade delprojekten finansierades av Kulturrådet och Kristianstads kommun.

Malins samarbete med nyanlända gymnasieelever ledde fram till utställningen Hunden i Centrum, medan John och jag – i vårt första samarbete – skapade en tillfällig mötesplats i Gamlegårdens köpcentrum – Samspelskontoret – där mängder av samtal med de boende i området hölls under några intensiva veckor.

Samspelskontorets process ledde fram till att John och jag sedan skapade Svenneförmedlingen. Denna webbaserade matchningstjänst syftade till att stimulera invandrarföretagare att anställa arbetslösa Svennar, för att dessa bättre skulle kunna integreras i det redan existerande mångkulturella samhället.

> Svenneförmedlingen (arkiverad) 

x

 

2006 – 2011

Jag initierade Plan3 i Kristianstad 2006 som en plattform för samarbete mellan konstnärer och entreprenörer samt ett nav för innovation och regional utveckling.

Verksamheten var en blandning av nätverkskontor, ateljékollektiv och Art Space och döptes till plan3 av det enkla skälet att vi fyllde hela tredje våningen i en historisk byggnad i centrala Kristianstad – nästan 700 kvadratmeter som tidigare inrymt militära stabsfunktioner.

Projektet fungerade väl men tvangs efter två år flytta till mindre lokaler. Därefter bytte Plan3 inriktning till en konstnärsdriven Think & Do Tank, som 2009 – 2011 fungerade som ett paraply för flera mindre projekt som jag genomförde tillsammans med konstnärerna Madeleine Tunbjer och Ola Paulson.

Dessa projekt var viktiga för framväxten av Friendly Development Group, där plan3 blev en integrerad del 2011.

2006 – 2008

Experimentellt samarbete mellan mig och konstnärerna Mårten Strömquist (1949–2012) och Takahiko Suzuki (jp).

Bland mycket annat, skapade detta lekfulla projekt en symbol som saknar möjlighet att exkludera eller inkludera någon. 

> Projekthemsida (2006)

x

2006


Accelerator / Ax-Lab: studie som genomfördes 2006 i samarbete med konstnären och saknade vännen Mårten Strömquist (1949-2012).

Denna förstudie finansierades av Vinnova, Swedish Innovation Agency, och dess underrubrik – Ökad mobilitet i organisationer och nätverk – avslöjade vår idé att den nordöstra delen av Skåne borde fokusera på att utveckla en mental infrastruktur, snarare än att blint fortsätta bygga ut den fysiska.

Det allmänna syftet med Accelerator-studien var att utveckla mätbara metoder och processer inom området för tvärvetenskapligt samarbete, med en metodik baserad på erfarenheter från relationell estetik.

Under arbetet med Accelerator utvecklade Mårten och jag också Ax-lab, ett koncept som senare fick ett andra liv inbäddat i Friendly-projektet.

 

 

x

2005 – 2006

Codex / Container kombinerade konst, produktutveckling och förpackning på ett experimentellt sätt. I projektet samarbetade en grupp konstnärer för att producera nya konstverk som skulle innehålla en text av poeten Marie Lundquist, i enlighet med projektets konceptuella ramverk.

Verken skulle också förhålla sig till minst ett av tre inbjudna företag, vars produkter inte alls var relaterade till böcker eller litteratur. Projektet hade flera mål, varav ett var att tillhandahålla icke-beställd konstnärsdriven forskning och utveckling.

Citat från projektets webbplats
:

”Our aim with the Codex/Container Project is to create opportunities for book-objects to be manifested in new and exciting ways. The book, defined just as a container for text, might obtain an alternative identity and function, as art – but maybe also as an innovative new item for everyday use?”

>projekthemsida (2006)


Foto: Pia Ohlson

x

2004

Icke-beställd, platsspecifik offentlig utsmyckning, tillskriven organisationen KARTEL.

Verket visades i Kristianstad under hösten 2004. 

> KARTEL hemsida

x

2003 – ongoing
 

Kontrollgruppen, Malmö, 2017

Genom åren har jag gjort ett antal experiment med utställningplatser och rum för konstproduktion – både fysiska och icke-fysiska.

Som exempel kan nämnas ett tidigt experiment där jag lät ett 8 kvadratmeter stort utrymme beläget inuti mitt dåvarande galleriutrymme (octava) fungera som en konceptuell mall för utställningar på andra platser.

Som andra exempel kan nämnas skyltfönsterinstallationer, icke-beställda utsmyckningar, interaktiva performances som Kontrollgruppen, tillfälliga utställningsformat som Konstkur eller Tape Gallery, olika webb-baserade projekt och utställningar, etc.

Experimentella produktionsplattformar, som Plan3-projektet och do-store, har också varit en del av detta mångåriga rymdprogram, liksom processbaserade verk som problematiserar konstnärsrollen, exempelvis Kultur betyder odling, Friendly och Frihetsförmedlingen
Tape Gallery 2008 – 2011


Living Lenses project, Kristianstad, 2004

x

2001 – 2009
 

Bjarni Hafsteinsson, 2006

Galleriprojektet octava startade 2001, då jag öppnade ett utställningsrum för samtida konst i Kristianstad.

Mitt stora intresse för konstnärliga processer ledde redan efter något år till en förändring av utställningsprogrammet och från och med 2004 övergick verksamheten till att främst visa, men också själv producera, interaktiv konst och experimentella projekt för förändring och utveckling.

Denna del av programmet fick namnet octava Art Lab och blev också hemvist för mina egna konstnärliga undersökningar. Med tiden växte konstlabbet och övergick så småningom till att ingå i Plan3, som samarbetsplattform för interaktiv konstproduktion och tvärvetenskapliga experiment.

Efter att ha kurerat fler än 40 utställningar avslutade jag octavas utställningsverksamhet i september 2009.

Bilder: exempel från utställningsprogrammet 2001-2009

 
 

Theresia Lynch 2008

Björn Ohlson 2008

International Festival, 2007

Jan Cardell 2008

Pleasant, 2005

Living Lenses 2004

Mårten Strömquist 2005

Malin Schønbeck 2005

Thord Norman/Pawel Freisler 2003

Gunnar Nehls, Sten Sandell, 2003